သတိပြုရန် - Notice

မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းသို့ အသင်းဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်မည့်သူများသာလျှင် မှတ်ပုံတင်ရန်ဖြစ်သည်။
Only those who want to become the members of Myanmar Health Assistant Association are to be registered.

အောက်ပါအချက်အလက်များနှင့် ပြည့်စုံသူများသာ မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းသို့ အသင်းဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
Those who have completed with the following facts below can be a member of Myanmar Health Assistant Association

၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။
The person must be a Myanmar citizen.

၂။ လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူးသင်တန်း (RHA/CHA) အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ (သို့မဟုတ်) အခြေခံကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ် ကျန်းမာရေးသိပ္ပံဘွဲ့ (B.Comm.H) ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
He/ She must have already accomplished (RHA/CHA) or (B.Comm.H).