ကျန်းမာရေးမှူးနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်ကောင်စီဉပဒေအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်ကိုယ်စားလှယ်များ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
ကျန်းမာရေးမှူးနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကြီးကြပ်ကောင်စီဉပဒေအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူး အသင်း နှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်ကိုယ်စားလှယ်များ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဩဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း ဗဟိုရုံးချုပ် ဦးထွန်းကြည်ခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး အောက်ပါ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် (၂) ချက် အား အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
 
၁။ ကျန်းမာရေးမှူးနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကြီးကြပ်ကောင်စီအတွက် ကျန်းမာရေး ကြီးကြပ် (၁) နှင့် ကျန်းမာရေးကြီးကြပ် (၂) ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းအား မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းသို့ ယနေ့မှ စ၍ တစ်လအတွင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းရန်၊
 
၂။ ကျန်းမာရေးမှူးအသင်းနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ် အသင်းတို့အား တစ်သင်းတည်းအဖြစ် ပေါင်းစည်းရန် သဘောတူပြီး ပေါင်းစည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် သဘောတူဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြသည်။