ျမန္မာႏိုင္ငံ က်န္းမာေရးမွဴးအသင္းမွ ကရင္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ ေရေဘးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇူလုိင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးေငြ ( ၂,၅၅၀,၀၀၀ိ/-) ႏွစ္ဆယ့္ငါးသိန္းငါးေသာင္း က်ပ္တန္ဖိုးရွိ ေငြသားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္နယ္ ခရိုင္ ျမိဳ႔နယ္က်န္းမာေရးမွဴးအသင္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္၍ လ်ဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။ #ကရင္ျပည္နယ္တြင္ စုစုေပါင္း ၈၅၀,၀၀၀ က်ပ္ - လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႔နယ္နယ္တြင္ ေရေဘးစခန္းမ်ား၌လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ အမိုက္ပုံး ဆပ္ျပာ အိမ္သာ သန္႔ရွင္းေရးသံုးပစၥည္မ်ား စုစုေပါင္းတန္ဖိုး (၂၀၅,၀၀၀ ) က်ပ္ ႏွင့္ ေရြ႔ေျပာင္းထားရေသာ ေဆးရံုမွ လူနာႏွင့္လူနာေစာင့္မ်ား ထမင္းေကြ်းႏိုင္ရန္ (၃၀၀,၀၀၀)က်ပ္ - ဘာအံ႔ၿမိဳ႔နယ္တြင္ လိုအပ္ေသာအေျခခံေဆးဝါးမ်ားဝယ္ယူႏိုင္ရန္ (၃၅၀၀၀၀) က်ပ္ #မြန္ျပည္နယ္တြင္ စုစုေပါင္း ၇၅၀,၀၀၀ က်ပ္ - ဘီးလင္းၿမိဳ႔နယ္တြင္ ကားလမ္းတြင္ပိတ္မိေနေသာ ေရေဘးသက့္ျပည္သူမ်ား ထမင္းထုတ္ေဝရန္ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ခရိုင္က်န္းမာေရးမွဴးအသင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုအပ္သလို ခြဲေဝလ်ဴဒါန္းႏိုင္ရန္ (၅၅၀,၀၀၀) က်ပ္ - ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔ တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္နယ္က်န္းမာေရးမွဴးအသင္း မွ လိုအပ္သလို ခြဲေဝလ်ဴဒါန္းႏိုင္ရန္ (၂၀၀,၀၀၀)က်ပ္ #ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စုစုေပါင္း ၉၅၀,၀၀၀ က်ပ္ - က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား လံုျခံဳစြာသြားလာႏိုင္ေရး အတြက္ lifejacket အထည္ (၂၀) စုစုေပါင္းတန္ဖိုး ၃၅၀,၀၀၀ က်ပ္ -ပဲခူးျမိဳ႔နယ္ ေရေဘးသင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ - ေရြက်င္ျမိဳ႔နယ္ ေရးေဘးအတြက္ ့ျမိဳ႔နယ္က်န္းမာေရးမွဴးအသင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ က်န္းမာေရးမွဴးမ်ားအားလံုးႏွင့္ စီမံခ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး သိရွိဝမ္းေျမာက္ႏိုင္ေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္ပါသည္။